English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

BizConnect7 ©2009 All rights reserved

 

U svakodnevnom govoru sve češće srećemo izraze: KAIZEN, 5S, ANDON, Lean Manufacturing, TAKT, Toyota Proizvodni Sistem....Svi ovi izrazi, bez obzira is kog jezika potiču, imaju samo jedan cilj:

 

POVEĆANJE EFIKASNOSTI I PROFITA.

 

Kako najbrže doći do tih rezultata?

Odgovor može da vam ponudi Bizconnect7 sa svojim programom PLP™

Primena Lean Principa (PLP™)

Prema najnovijim istraživanjima u oko 1000 firmi sirom sveta, najznačajnije prepreke koje treba prevazići pri uvodjenju LEAN principa su: otpor prema promenama, vraćanje starim putevima u rešavanju problema, nedovoljno poznavanje LEAN principa i neujednačen pristup unutar rukovodećeg kadra prema uvođenju LEAN-a.
U cilju sprećavanja i rešavanja ovih problema, Bizconnect7 je pripremio program Primena Lean Principa (PLP™). Ovaj program je kreiran sa ciljem da svi slojevi zaposlenih, od menadžmenta do radnika u direknoj proizvodnji, budu fokusirani na istu viziju definisanu kroz Vrednostni Tok. Svaki zaposleni zna tačno koja je njegova uloga  i koje postupke treba da primeni da bi firma napravila promenu od TRENUTNOG na BUDUĆE STANJE. Agresivni tempo primene i osećaj ponosa zbog pripadnosti timu koji radi na unapredjenju firme obezbedjuju brzi napredak programa.
Postignuti rezultati, kako na tehnickom planu tako i u unapređenju međuljudskih odnosa, će po završetku našeg angažovanja motivisati vaš tim da nastavi sa daljim unapređivanjem vaše firme kako bi ona postala još bolja, fleksibilnija i ekonomičnija.


Povećanje produktivnosti

Cilj programa PLP™ je da doprinese boljim finansijskim rezultatima i boljem zadovoljenju kupčevih potreba kroz brže reagovanje uz istovremeno smanjenje troškova i poboljšanje kvaliteta. Naš program je koncipiran tako da pruža efektivnu obuku uz primenu odgovarajućih tehnika koje prilagodjavaju primenu Lean principa jedinstvenoj sredini svakog klijenta.  Prednosti ovog programa su mnogostruke – poboljšanje finansijskih rezultata u veoma kratkom roku, prenošenje znanja na grupu a ne na pojedince; svi oni koji su učestvovali u realizaciji projekta stiču samopouzdanje da nastave na daljem unapređivanju bez pomoći sa strane; svi vide poboljšanje i podržavaju dalja unapređenja.


Naš pristup

Jednostavno rečeno, LEAN je stvaranje veće vrednosti za kupca uz eliminisanje aktivnosti koje se smatraju nepotrebnim i nekorisnim. Svaka aktivnost ili proces koji troše bilo koje resurse, povećavaju cenu ili produžavaju vreme potrebno za proizvodnju bez uvećavanja vrednosti za krajnjeg korisnika su cilj za eliminisanje. LEAN se fokusira na ono sto je vrednost za kupca a ne na ono što snabdevač usluge ili proizvoda smatra vrednošću.
Naš pristup je zasnovan na poboljšanju SISTEMA (za razliku od pojedinačnih poboljšanja pojedinih delova). Takav pristup značajno utiče na poboljšanje vaših finansijskih rezultata. Da bi ceo proces dao maksimalne rezultate važno je da se na samom početku razume šta se dešava posmatrajući ceo sistem (od početka do kraja). Sledeći korak je transformacija Vrednosnog Toka  od zahteva za neki proizvod ili uslugu do isporuke toga proizvoda ili usluge krajnjem korisniku. Pristup samo nekim delovima sistema bi dao delimične rezultate što ne bi zadovoljilo većinu firmi.
U toku primene programa PLP™ klijent, uz našu saradnju, bira Vrednosni Tok na koji želi da primeni LEAN. Izabrani vrednosni tok se posmatra kao celoviti sistem i kroz analizu svih aktivnosti i podataka se utvrđuje šta donosi ili ne donosi novu vrednost.

Trenutni Vrednosni Tok pokazuje kako i koliko se zadovoljavaju zahtevi kupca pre uvođenja LEAN-a. Budući Vrednosni Tok se kreira uzimajući u obzir eliminaciju svih aktivnosti koje ne donose novu vrednost i prikazuje kao bi vrednoni tok trebalo da izgleda u budućnosti. Na osnovu Budućeg Vrednosnog Toka timskim radom se stvara Plan Primene koji treba da se odnosi na celokupni sistem a ne na pojedine delove.
Glavni rezultat ovog transformacionog plana je stvaranje atmosfere u kojoj je fokus na kupca/klijenta kome će se proizvod ili usluga ponuditi po najpovoljnijoj ceni,  u najkraćem roku i uz najbolji mogući kvalitet. Da bi se to ostvarilo neophodno je da se poboljša produktivnost i efikasnost. Drugim rečima potrebno je  pružiti više uz manji utrošak resursa što se postiže eliminacijom svega što je nepotrebno u posmatranom sistemu.


Program primene  


LEAN procena


Procena trenutnog stanja u vašoj firmi. Na osnovu dobijenih informacija formiramo plan kojim bi se efikasno uveo Lean i dostiglo Buduće Stanje.

Pregled

Ovaj pregled ima tri svrhe:
(1)          da utvrdi zajedničku bazu za razumevanje za najviši nivo menadžmenta;
(2)          da detaljno utvrdi ciljeve primene Lean-a;
(3)          da utvrdi intervale za analiziranje napredovanja programa.

Upoznavanje sa Lean-om

Jednodnevni seminar o Lean principima za predstavnike menadžmenta i ljudi koji će učestvovati i primeni programa.

Utvrđivanje Vrednosnog Toka

Za svaki vrednosni tok koji će se analizirati i unapređivati biramo 1-2 osoba koja će voditi program. Oni će biti podvrgnuti obuci (1-2 dana) i zatim timski raditi na utvrđivanju  Trenutnog Vrednosnog Toka. Kroz seriju sastanaka (KAIZEN) se analizira Vrednosni Tok i pravi Buduće Stanje. Na osnovu Budućeg Stanja priprema se Plan Primene za izabrani Vrednosni Tok. Istovremeno se priprema Pregled obavljenih aktivnosti koji treba da pruži informaciju menadžmentu i svim zaposlenima o ostvarenim rezultatima kao i procene o rezultatima koji će se postići u narednih par meseci. Ovaj Pregled će biti osnovni dokument za sve buduće sastanke (KAIZEN) zacrtane u Planu Primene.

Podrška i obuka

U zavisnosti od broja i kompleksnosti izabranih Vrednosnih Tokova organizovaće se niz sastanaka na kojima će se raditi na rešavanju iskrslih problema u toku izvršavanja Plana Primene. To će istovremeno biti i svojevrsna obuka za sve uključene u primeni čime će se oni obučiti za samostalno obavaljanje budućih zadataka.

Praćenje izvršavanja programa PLP™

U toku primene programa PLP™, svakih 4-6 nedelja se analizraju postignuti rezultati i eventualno odstupanja od Plana Primene. Sa predstavnicima menadžmenta se diskutuju sledeći koraci i otkrivaju nove mogućnosti.